Hur vi bygger & utvecklar hyreslägenheter - ByggVesta

Hur vi bygger

Ett smartare sätt att bygga hus

ByggVesta är specialister på att få utmanande projekt att bli verklighet. Anpassning till lokala förutsättningar förenas med modern materialanvändning.

Ett långsiktigt hållbart byggkoncept

Vi arbetar ständigt för att hitta nya sätt att minska belastningen på miljön i såväl byggnadsprocessen som i förvaltningen. Med kloka tekniker och användning av digitala verktyg minimerar vi resursanvändningen och klimatpåverkan. Som exempel har vi ett väl beprövat koncept för att bygga energisnålt och samtidigt sänka boendekostnader. Ett annat exempel är vårt optimeringsprojekt där tjockleken på vissa betongväggar minskas med ca. 10 procent i syfte att minska betonganvändningen och utsläppen för transporten av betongelementen.

Innovativ teknik och utveckling

Vårt fokus på långsiktig hållbarhet inkluderar även miljöcertifiering, energioptimering med stöd av AI och annan innovativ teknik.

Vårt beprövade sätt att bygga innebär att upp till 90 procent av all värme som alstras av människor och apparater återvinnas genom ordentlig isolering. Ett effektivt värmeväxlingssystem minskar behovet av radiatorer. Den låga energiförbrukningen gör det också till en ekonomisk hållbar lösning som både minskar driftkostnader och miljöpåverkan under husets livscykel.

Ett smart sätt att bygga flerbostadshus

ByggVestas flexibla huskoncept möjliggör rationellt och kostnadseffektivt byggande med hög kvalitet. Genom standardlösningar som bland annat stomkomponenter i prefab och smart ventilation kan vi fokusera på att införliva nya tekniska lösningar där de gör mest nytta.

Varje hus anpassas unikt efter platsen, med varierande material och design som skapar levande och trivsamma bostadsområden.

Våra målstyrda produktionsmetoder inkluderar incitamentsprogram för entreprenörer som belönar effektiviserande och koldioxidminskande åtgärder i byggnationen. Tillsammans med våra partners finjusterar vi ständigt vårt koncept och våra arbetssätt för att nå bättre resultat.

God affärsetik och respekt för mänskliga rättigheter

Vi värnar om mänskliga rättigheter i hela vår värdekedja. Med en självklar utgångspunkt i den nationella lagstiftningen jobbar vi därför för att tillsammans med med våra samarbetspartners driva verksamheten på ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. ByggVesta har en uppförandekod som bygger på den gemensamma uppförandekod som branschorganisationen Byggföretagen tagit fram för sina medlemmar. Vi ställer samma krav i våra leverantörsavtal, i såväl produktion som förvaltning, som på oss själva, vilket konkretiseras i våra policyer och uppförandekod för leverantörer.

Samverkan för flexibelt och nyskapande byggande

Nära samverkan med våra partners och leverantörer är en nyckelkomponent när vi bygger och utvecklar bostäder. Genom samarbetsvillighet och en öppen dialog redan i tidiga skeden optimerar vi våra gemensamma resurser för att nå lönsamhet och leverera en bra produkt. Vi ser alltid fram emot nya långsiktiga partnerskap – hör av dig till oss om du är intresserad!

Kundservice