Hur vi strävar efter klimatneutralt byggande - ByggVesta

Minskat klimatavtryck

Klimat

Som byggaktör har vi möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå både nationella och globala klimatmål.

Strategiskt mål om klimatneutralitet

Klimatförändringarna slår hårt mot världens livsmiljöer och allt talar för att extremväder blir ett allt vanligare inslag oavsett plats på jordklotet. Denna förändring ställer krav på motståndskraft i de miljöer och fastigheter vi skapar och förvaltar, samt begränsning av den negativa klimatpåverkan vi ger upphov till.

Ett av ByggVestas strategiska mål för hållbart värdeskapande är att verksamhetens klimatavtryck ska halveras till 2030 jämfört med 2015 och vara klimatneutral till 2040. Målet är ambitiösare satt än det nationella målet om klimatneutralitet till 2045 som ligger i linje med Parisavtalet som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vårt fokus ligger på att minska utsläppen och strategier för att balansera utsläppen utvecklas på sikt.

Därför fokuserar vi idag på att bygga klimatsäkrade fastigheter som tål vädrets utmaningar, som är byggda på ett sätt som inte innebär betydande miljöpåverkan och på ett klimateffektivt sätt utifrån idag tillgänglig kunskap och teknik, samt förberedda för resurs- och energieffektiv drift och låg miljöbelastning i driftskedet.

Energianvändning i våra fastigheter

En stor del av vår klimatpåverkan kommer från energianvändningen i våra fastigheter. Vår grundprincip är att från start bygga välisolerade hus som till hög grad återvinner den producerade värmen. Vi kompletterar även med solel på tillämpliga platser. Husen trimmas in och överlämnas till driftorganisationen. Energiprestandan optimeras därefter under hela driftsfasen. Det handlar inte bara om att få ner den totala energianvändningen utan också att styra om energibehovet till tidpunkter med lägre samhällsbelastning exempelvis med hjälp av AI-styrning.

Boenderelaterade aktiviteter

Boende i våra fastigheter står också för en stor del av våra totala utsläpp. I detta område räknas boendes aktiviteter i form av hushållsenergi, avfall och bilkörning och är bland de mer utmanande aspekterna för oss som bolag att påverka. Genom att bygga kollektivtrafiknära, utforma våra miljörum på ett tilltalande sätt, använda hållbara kontrakt och informationsinsatser, med mera, vill vi göra det lätt att göra rätt och leva ett hållbart liv.

Klimatneutral byggnation

Merparten av våra utsläpp ligger i byggnationsfasen. Här ser vi alla projekt som unika och testar gärna ny teknik och innovativa lösningar, använder digitala verktyg som stöd i tidiga beslut, använder klimatdata som styrmedel i materialval och premierar klimateffektiviserande åtgärder från entreprenör.

Vår färdplan

Vi har presenterat en färdplan som beskriver ByggVestas åtaganden och målsättningar för att minska klimatpåverkan i såväl våra byggprojekt som resterande delar av värdekedjan. Med en ansvarsfull och hållbar strategi, och genom samarbete med våra leverantörer och intressenter, är vi på väg mot en mer klimatneutral framtid.

Kundservice