Hur vi som fastighetsbolag driver hållbar projektutveckling - ByggVesta

Hållbar stadsutveckling

Projektutveckling

ByggVesta strävar efter hållbar stadsutveckling och bostäder som står sig genom tiderna. Våra projekt drivs med stort engagemang, kompetens och erfarenhet.

Projektutveckling för framtiden

Att bygga stad tar tid. En idé föds i en tid och förvekligas i en annan. Med vår historia står ByggVesta för ett långvarigt engagemang för stadsutveckling och den goda bostaden. Med gedigen erfarenhet och kompetens arbetar vi innovativt och dedikerat för social och ekologisk hållbarhet, arkitektonisk gestaltning, teknisk- och finansiell genomförbarhet, samt för en god långsiktig förvaltning, redan från början. Beslut som rör byggplats, resursanvändning och områdesvård sker med framtida generationer i åtanke.

Genom att främja lösningar som gynnar människor, miljö och samhälle, och samtidigt är ekonomiskt hållbara, strävar vi efter att inspirera hela branschen att följa i samma riktning.

Helhetssyn på framtid och utveckling

Vår strategi går djupare än enskilda projekt – vi analyserar hur varje projekt och ByggVesta kan bidra till stadsutvecklingen i sin helhet. Genom att ta hänsyn till säkerhet, social och ekologisk hållbarhet, arkitektonisk design, skala, genomförbarhet och så vidare, bidrar vi till att uppfylla politiska mål, översiktsplaner och krav för god och hållbar stadsutveckling.

Vårt arbetssätt konkretiseras ytterligare genom vår metod Stadsutvecklingsstegen.

Miljöcertifiering och Hållbarhetsramverk

Vi certifierar våra hus, för närvarande enligt Miljöbyggnad nivå silver, och med flera indikatorer på högre nivå än så. Exempelvis kan vi med stolthet konstatera att vår byggmetod klarar klimatgränsvärden enligt Miljöbyggnad 4.0 nivå Guld. Certifieringen ser vi som en kvalitetsstämpel.

Vi tar också fasta på nya regelverk, som Taxonomiförordningen, och driver en hållbar agenda genom att arbeta målfokuserat inom förordningens områden, som till exempel begränsning av klimatförändringar, vattenhantering, cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

Klimat, energi och natur

Att tackla klimatförändringar är en central utmaning. Vi tar detta på allvar och ser att klimat- och kostnadseffektivitet går hand i hand. Vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan genom ansvarsfull resursanvändning och effektiva bygglösningar som levererar hög samhällsnytta. Det innebär till exempel att vi bygger yteffektiva lägenheter som ger en högre nyttjandegrad av markanvändning och resurser, samtidigt som det motverkar trångboddhet.

Även klok användning av gårdarna med en rik biologisk mångfald och resiliens mot kommande klimatförändringar beaktas. Dessutom främjar vi hållbara vanor hos våra hyresgäster genom våra lågenergikrävande bostäder i kollektivtrafiknära lägen och delningstjänster.

Kundservice