Vår strategi för hållbar utveckling - ByggVesta

Hållbart värdeskapande

FN:s globala hållbarhetsmål

Vi vill skapa bostäder och områden som inte bara är hållbara utan även bidrar till en bättre värld. FN:s globala hållbarhetsmål ger oss viktig vägledning i vår ständiga strävan mot att vara en positiv kraft för samhället och miljön.

FN:s mål för global hållbarhet som vägledning

ByggVesta tar ett helhetsgrepp om hållbart värdeskapande och strävar efter att vår verksamhet ska bidra till en bättre miljö och en mer hållbar framtid, från första planeringssteg till färdig fastighet, hyresgästernas boendetid och under hela fastighetens livslängd. Genom en noggrann intressent- och väsentlighetsanalys har vi identifierat de områden där vi kan göra störst skillnad och satt upp tydliga mål som konkretiseras i vår övergripande hållbarhetsstrategi.

FN:s Globala Hållbarhetsmål är vägledande i vårt arbete och vi ser att våra åtgärder påverkar flera av dessa mål. Här nedan är några exempel.

Globalt mål nr 3, God hälsa och välbefinnande
Giftfri miljö

Vi säkerställer att material i våra byggnader inte skadar människor eller miljö, genom externa tjänster som Byggvarubedömningen och noggrann dokumentation.

Främja psykisk hälsa

Våra gårdar och områden är utformade för att främja gemenskap och känsla av trygghet. Vi utformar våra gårdar och bostäder enligt kriterierna för Trygghetscertifiering. På så sätt säkerställer vi grundförutsättningar för en trygg tillvaro i den fysiska miljön. Genom att fokusera på gemenskap och enkel grannsämja skapar vi en plats där människor trivs och mår bra.

Globalt mål nr 7, Hållbar energi för alla
Energieffektivitet

Våra hus med avancerad värmeåtervinning och smart energistyrning minskar behovet av tillskottsenergi. Den tillförda energin kommer primärt från fjärrvärme och elen från förnyelsebara energikällor.

Globalt mål nr 10, Minskad ojämlikhet
Jämlikhet och inkludering

Vårt samhällsansvar sträcker sig utanför husen vi bygger. På arbetsplatsen strävar vi efter en mix av kompetenser och bakgrunder för att främja innovation. Genom praktikplatser, extrajobb och samarbeten med partners skapar vi möjligheter för alla att kliva in på arbetsmarknaden. För individer längst bort från arbetsmarknaden jobbar vi med målgruppsanpassade samhällssatsningar med ambitionen att lyfta hela områden.

Globalt mål nr 11, Hållbara städer och samhällen
Bostäder för alla

Vi bygger bostäder för människor oavsett livssituation. Genom smarta planlösningar skapar vi utrymme för både arbete och avkoppling, även för de med mindre ekonomiskt utrymme. På så sätt vi bidrar vi till att motverka trångboddhet, främja bättre skolresultat och att öka välbefinnandet hos våra hyresgäster.

Globalt mål nr 12, Hållbar konsumtion och produktion
Resurshushållning

Vi tar ett långsiktigt perspektiv på resurshantering. Genom att använda rätt material på rätt plats och optimera konstruktionen minskar vi överflöd och avfall vid byggnationen. Vi prioriterar enkel utbytbarhet och återbruk för att skapa hållbara lösningar. Våra välisolerade och värmetröga hus skapar också flexibilitet och effektivitet i uppvärmningen som kan fungera avlastande för energisystemet.

Som fastighetsägare tar vi ansvar för förutsättningar till en hållbar livsstil, bland annat genom att erbjuda energieffektiva bostäder och möjligheter till bilfria alternativ som kollektivtrafik, cyklar och delningstjänster. Våra uppgraderade miljörum främjar återvinning och minskar avfall. Hållbara åtaganden och gemensamt ansvar framhävs i vår Hållbara Bilaga till hyreskontraktet, vilket betonar vårt engagemang för en bättre värld redan från start.

Globalt mål nr 13, Bekämpa klimatförändringarna
Klimat

Klimatförändringar är en realitet som vi inte kan ignorera. På vår jakt efter att minska vårt klimatavtryck ser vi tydligt hur resurseffektivitet och klimat är tätt sammankopplade. Därför arbetar vi i alla våra processer med effektivisering och hushållning av resurser. Vid byggnation ger vi dessutom ekonomiska incitament för minskad klimatpåverkan till våra entreprenörer. Vi ser över våra fastigheter och identifierar risker för att minimera påverkan och skapa en motståndskraftig fastighetsportfölj.

Globalt mål nr 15, Ekosystem och ekologisk mångfald
Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en hörnsten för ett stabilt klimatsystem. Genom att planera våra områden och innergårdar med hänsyn till artrikedom stärker vi den biologiska resiliensen. Vi skapar livsmiljöer för olika insekter och fåglar genom att välja växter noggrant. Vårt mål är att bevara den biologiska mångfalden samtidigt som vi skapar attraktiva och trivsamma miljöer för våra hyresgäster.

Kundservice