Integritetspolicy

Här hittar du information som rör ByggVestas integritetspolicy och hur vi hanterar dina personliga uppgifter.

Hur vi behandlar personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 är personuppgiftslagen (PUL) ersatt mot dataskyddsförordning (även kallad GDPR efter förordningens engelska namn, General Data Protection Regulation). I och med det förtydligar vi hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet. Här kan du läsa om varför vi samlar personuppgifter, varför vi har kamerabevakning i några fastigheter, hur länge vi sparar information och vad du kan göra om du till exempel inte vill att dina uppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Varför behöver ByggVesta mina personuppgifter?

Vi på ByggVesta behöver dina personuppgifter till exempel för att kunna administrera din ansökan eller intresseanmälan, men också för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Varför har ByggVesta kamerabevakning i vissa fastigheter?

I några av våra fastigheter i Stockholm har vi kamerabevakning i till exempel trapphus eller garage. Kamerorna finns där för att vi vill förebygga skadegörelse och brott, öka tryggheten och komma till rätta med eventuella störningar. Det är vad kamerabevakningslagen kallar ett berättigat intresse från vår sida. På de ställen kamerabevakning finns har vi satt upp skyltar om detta. Det material som vi samlat in används bara av oss och bara om det är nödvändigt. Det överförs inte till tredje land eller automatiserat beslutsfattande. Materialet raderas automatiskt efter 30 dagar. Du har som boende alltid rätt att höra av dig till Datainspektionen med synpunkter och klagomål på kamerabevakning.

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

ByggVesta har ett fåtal fastigheter där vi har kamerabevakning som sker i och runt våra
fastigheter, exempelvis i garage och p-hus. Kameror monteras där vi har gjort en bedömning att behov finns.
Vilka de platserna är framgår av tydlig skyltning på respektive plats.

Denna information beskriver hur ByggVesta behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakning och hur vi ser till att behandling av dina personuppgifter utförs på ett
ansvarsfullt sätt och i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

Syftet och rättslig grund för kamerabevakningen

Den rättsliga grunden för vår kamerabevakning är en intresseavvägning, där vi har bedömt att kamerabevakning behövs för att skapa en trygghet i och runt våra fastigheter, för att förebygga och minska skadegörelse och andra störningar samt för att kunna säkerställa säkerhet och ordning för bland annat våra hyresgäster, samarbetspartner, personal, besökare och förbipasserande i våra fastigheter.

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi kan komma att samla in och behandla bildmaterial på dig som kommer från den kamerabevakning som föreligger i vissa av våra fastigheter. Om det förekommer kamerabevakning så finns det en tydlig skyltning om detta i fastigheten. I de fall bildmaterialet innehåller en identifierad eller identifierbar fysisk person, utgör detta personuppgifter.

Hur länge sparas inspelat material?

För att minimera risken för intrång i den personliga integriteten har vi valt att minimera lagringstiden för det inspelade materialet i så stor utsträckning som möjligt. Vi har vidare sett
till att enbart ett fåtal personer hos ByggVesta har tillgång till det inspelade materialet och vi har löpande rutiner för hur inspelat material får hanteras och lämnas ut.
Behovet av kamerabevakning utvärderas var sjätte månad och om det inte längre finns behov av kameran, så tas den ner.
Vi följer Fastighetsägarnas och SABOs vägledning för kamerabevakning.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi är mycket restriktiva med att lämna ut bildmaterialet men ibland är det nödvändigt. Det
innebär att de som kan få tillgång till materialet, utöver en begränsad krets av personal på ByggVesta, är ByggVestas personuppgiftsbiträden, exempelvis leverantörer som hanterar kamerorna samt bildmaterialet.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till myndighet i de fall detta
krävs enligt lag eller myndighetsbeslut eller till berörda brottsbekämpande myndigheter när detta krävs för till exempel en brottsutredning.
Vi överför som regel inga personuppgifter till land utanför EU/EES och i de fall sådant sker,
sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Hur länge sparar ByggVesta mina uppgifter?

Vi sparar dina olika uppgifter olika länge beroende på vad de är relevanta för. Vi behåller till exempel dina personuppgifter så länge du står i vår kö (om du vill lämna kön kan du begära att vi raderar dina uppgifter). Hyresavtal och liknande måste vi spara i två år och uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial måste vi spara i sju år.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vad du som kund har för rättigheter.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas i din webbläsare när du besöker vissa hemsidor och webbutiker. De kan användas för att till exempel möjliggöra funktioner och ge webbplatsägaren statistik om ditt besök. På ByggVestas webb använder vi cookies för statistik så att vi kan ha en så bra webbplats som möjligt.

Kundservice