Hur vi som fastighetsbolag arbetar med socialt värdeskapande - ByggVesta

Socialt värdeskpande

En del av lokalsamhället

ByggVesta vill vara del av lokalsamhället och tar därför aktiva beslut som gynnar de bostadsområden där vi bygger och förvaltar bostäder. Vårt arbete handlar både om att få våra boende att känna sig inkluderade och trygga, samt likväl att satsa på sociala projekt.

Medarbetare

En viktig pusselbit för att nå vår vision om att förändra världen genom våra hus är en hållbar arbetsplats, med hållbara medarbetare. Därför vill vi skapa en arbetsplats som bidrar till att alla har chans att hålla hela livet. Vi vill attrahera och behålla kompetenta medarbetare som känner att de kan och vill bidra till vår långsiktiga vision. Det gör vi genom att jobba för en inkluderande, energigivande och säker arbetsplats där alla ges möjlighet att utvecklas och komma med initiativ.

Boende att må bra och trivas i

Vi utvecklar våra bostadsområden med fokus på nöjda hyresgäster. Fastigheterna utformas bland annat med ambition om en tilltalande och tidlös arkitektur som människor känner sig stolta över att bo i, i en lång tid framöver. Husen utformas också med utgångspunkt i Trygghetscertifiering. Våra koncept med studierum, lounger och inbjudande innergårdar skapar förutsättningar för grannsamhörighet. Gårdarnas utformning ger möjlighet till utelek och sociala aktiviteter och kan också skapa trivsamt mikroklimat och väderskydd. En närvarande förvaltning och gemensamma aktiviteter främjar ytterligare gemenskap och trygghet.

Viktig arbetslivserfarenhet

ByggVesta underlättar klivet in på arbetsmarknaden genom att visstidsanställa studerande som områdesansvariga, projekt- eller ekonomiassistenter med mera, samt att kontinuerligt ta emot praktikanter (främst i förvaltningen). Genom samverkan med olika aktörer arbetar vi också för att erbjuda lärlingsplatser och sysselsättning till arbetslösa i alla våra projekt.

Sociala projekt

Vi samarbetar ofta med andra fastighetsägare och lokalsamhälle för att driva och bidra till en positiv platsutveckling. Det slutgiltiga målet är att skapa trivsamma och inkluderande miljöer, motverka kriminalitet och bidra till att fler ungdomar uppnår gymnasiebehörighet. Som ett led i detta kan vi till exempel samarbeta med lokala föreningar, eller anordna läxhjälp och liknande aktiviteter. En framgångsrik och uppmärksammad lokal satsning är Yalla Rinkeby, som initierades redan 2016 och har mynnat ut i ett socialt företag som gör en betydande insats för kvinnor i Järvaområdet.

Omsorg i alla led

Vi värnar om mänskliga rättigheter i hela vår värdekedja. Tillsammans med med våra samarbetspartners arbetar för att driva verksamheten på ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Vi ställer samma krav i våra leverantörsavtal, i såväl produktion som förvaltning, som på oss själva, vilket konkretiseras i våra policyer och uppförandekod för leverantörer.

Vill du samarbeta med oss?

Vi vill fortsätta att utveckla idéer och skapa arbetstillfällen ihop med boende och företag i våra bostadsområden. Att ta vårt sociala ansvar hänger ihop med vår kärnverksamhet: att bygga och förvalta hus. Vi är övertygande om att långsiktiga satsningar skapar trygghet och bättre livskvalitet för såväl våra hyresgäster som alla andra invånare – och att det höjer områdets attraktivitet och värde.

Vi är verksamma i flera områden runt om i Sverige där vi engagerar oss utöver att bara bygga bostäder. Om du är en eldsjäl, entreprenör eller etablerad småföretagare som är aktiv i våra områden tveka inte att kontakta oss för att se om vi kan hitta ett samarbete.

Kundservice