Strategi för hållbar utveckling

Hållbarhet

ByggVestas värdeord är långsiktighet, omtanke och samhällsnytta. Med det menar vi att vi är en långsiktig aktör som agerar med omtanke för vår omvärld och bygger så mycket mer än bara hus. Vi arbetar enligt vår strategi för en hållbar utveckling där vi ständigt strävar efter att bli en förebild inom branschen – både regionalt och nationellt.

ByggVestas fokusområden för hållbar utvecklingUtveckla den hållbara bostaden

Alla våra bostäder utvecklas och byggs kostnads- och energieffektivt, för att möjliggöra en modern och hållbar livsstil.Skapa hållbara bostadsområden

I nära och långsiktig samverkan med lokalsamhället och det lokala ekosystemet skapar vi livskraftiga och trygga bostadsområden där människor trivs och känner gemenskap.Medverka till ett hållbart samhälle

Genom samverkan med våra partners bygger vi framtidens städer med omtanke för att på bästa sätt ta tillvara på samhällets och individers resurser.

Agenda 2030

Integrerade hållbarhetsmål

Hållbarhet utgör grunden för allt vi gör. Den finns i vår arbetskultur, i vår projektering, i våra inköp och i de sociala initiativ vi startar – bara för att nämna ett fåtal. Vi arbetar för en branschförändring där hållbarhet integreras i hela beslutsprocessen som på så sätt inspirerar andra. Som del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete strävar vi efter att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. SDG:erna är helt integrerade i Stadsutvecklingsstegen – den metod vi använder från start när vi planerar och utvecklar stadsdelar.

EU-taxonomin

Hållbara investeringar

ByggVesta har sedan länge ett etablerat hållbarhetsarbete som går i linje med den nya EU-taxonomin. Det gäller inte minst de fastslagna målområdena energi och klimat. Som exempel har vi sedan start arbetat med att bygga energisnåla fastigheter där vi återcirkulerar värmen och löpande optimerar våra hus för en låg energiförbrukning. Genom samverkan och forskningsprojekt är vi också med och driver på omställningen till klimatneutral byggnation med lovande resultat.

Alicia Åhlfeldt

Kundservice