ByggVesta

  • Mina Sidor/Felanmälan
  • Om oss
  • Bo hos oss
  • Våra projekt
Mina Sidor/FelanmälanStäll dig i köLediga lägenheter

Stadsutvecklingsstegen – vår metod för hållbar stadsutveckling

Vi på Byggvesta vill skapa hållbara livsmiljöer där våra hyresgäster trivs. Stadsutvecklingsstegen är vår process för att göra det till verklighet – och ett verktyg som både vi och våra samarbetspartners kan använda. Med den tar vi oss an ankarbyggherrerollen och ser till att de områden som vi utvecklar inte förlorar kvalitet på vägen.

ByggVesta skapar attraktiva, hållbara områden

Vi är övertygade om att det krävs investeringar och åtgärder i ett tidigt skede för att skapa attraktionskraft i ett område. Med Stadsutvecklingsstegen formulerar och synliggör vi värdeskapande pusselbitar, så att vi på ett enkelt och koncist sätt kan säkerställa att de framtida kvalitéerna tas till vara och leder till såväl ett hållbart område som en ekonomisk värdeökning av området. Längre ner på sidan kan du läsa mer om Stadsutvecklingsstegens olika skeden.

Stadsutvecklingsstegen innehåller också målområden inom hållbarhet som vi brutit ner till konkreta delmål – med tydliga förväntningar om resultat kopplade till sig. Målområdena är framarbetade med FN:s globala mål för hållbarhet som grund och symboliserar hur vi som företag utifrån vår verksamhet vill bidra till världens gemensamma utveckling.

Stadsutvecklingsstegens skeden

Vision Arbetet med ett nytt område börjar med en idé om vad vi vill skapa på den aktuella platsen. Vi testar idén på relevanta intressenter, identifierar områdets styrkor och svagheter och tydliggör förutsättningar och mandat så att visionen senare kan användas som målbild. Vi gör också ett utkast på vilka målområden för hållbarhet som är viktigast att beakta i områdets utveckling. Samla och analysera I insamlingsfasen utgår vi från information från till exempel kommunen eller andra offentliga aktörer. Mycket information får vi också via studiebesök och enkäter samt intervjuer och workshops med blivande boende och medborgare. Informationen bearbetas sedan genom till exempel rumsanalyser, inventeringar och kartläggningar. Definiera och formulera Efter samlingsfasen är tanken att den tidiga visionen ska ha kristalliserats till en tydlig målbild för hur området ska utvecklas och utformas. Målbilden beskrivs på ett sätt som både kan användas av samverkanspartners till ByggVesta och som kan kommuniceras gentemot berörda intressenter. Den viktigaste slutprodukten av fasen är områdesprogrammet.

Områdesprogrammet Områdesprogrammet är ett ramverk för utvecklingen av det kommande bostadsområdet. Tillsammans med projekteringsprinciperna ställer det krav på hur husen och deras omgivningar bör utformas för att vi ska kunna nå målen för området. Områdesprogrammet följs upp och revideras löpande. När området är färdigbyggt avslutas uppföljningen med en intern erfarenhetsåterföring hos ByggVesta, där alla som arbetat med projektet deltar – från idé-fasen till förvaltning. Erfarenheterna använder vi sedan för att göra ännu bättre ifrån oss i kommande projekt. Utveckla och leverera När områdesprogrammet är framtaget, övergår arbetet till enskilda byggprojekt. Områdesprogrammet ska då finnas tillgängligt för de byggherrar och partners som samarbetar med oss. Vi vill göra rätt prioriteringar från början – det borgar för en effektiv produktion, långsiktigt hållbara hus och miljöer där människor trivs och hyresgästerna är nöjda. Därför lägger vi stor vikt vid att skapa inbjudande kvarter med korsande stadsgator, blandat och inkluderande boende, affärsverksamhet och arbetsplatser – som känns levande, trygga och befolkade dygnet runt. Vi gör husen energieffektiva med gedigna material och driftsäkra tekniska lösningar, och trygga med levande bottenvåningar och god uppsikt från lägenheterna mot gatan. Vi ser till att gårdarna blir gröna, lättskötta och tillgängliga, med rum för såväl lek som ekologisk mångfald.

Samverkan med intressenter och erfarenhetsåterföring

Några av Stadsutvecklingsstegens viktigaste byggstenar är tron på samverkan mellan samtliga involverade aktörer i det nya området, en levande dialog och lyhördhet gentemot intressenter, samt kontinuerlig uppföljning och erfarenhetsåterföring. Dialogen börjar redan när visionen skapas och intensifieras naturligt under samlingsfasen eftersom en stor del av informationen kommer fram utifrån olika samtal och möten. Vi tror att en väl fungerade kommunikation kan skapa ett genuint engagemang och stolthet hos blivande boende i våra hus, vilket leder till social hållbarhet i området. Välfungerande kommunikation gör också att värdefull återkoppling kan samlas in under hela utvecklingsarbetets gång – och förbättra såväl den berörda platsens områdesprogram som framtida arbeten inom Stadsutvecklingsstegen.

© ByggVesta AB 2019