Klimatmål validerade av SBTi - ByggVesta

ByggVestas klimatmål godkända av Science Based Target initiative

ByggVestas ambition är att bidra till begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Nu har också Science Based Target initiative validerat att företagets mål för Scope 1 och 2 är i linje med Parisavtalet och klimatforskningen.

Att driva teknikutveckling, fokusera på de områden inom vilka bolaget har störst möjlighet att minska klimatavtrycket och att involvera hela projektorganisationen, är några förhållningssätt som ska leda till att ByggVesta uppnår sina klimatmål. Mål som nu validerats av Science Based Target initiative (SBTi).

– Att få målen validerade är en viktig milstolpe i ByggVestas klimatarbete. För att begränsa den globala uppvärmningen krävs omedelbara åtgärder och SBTi spelar en viktig roll som garant för att våra insatser är i linje med senaste klimatforskning, säger Catarina Fritz, tf. vd på ByggVesta.

ByggVestas åtagande innebär att bolaget ska minska sina klimatutsläpp med minst 42% till 2030 (jämfört med basår 2022) i Scope 1 och 2, dvs. det klimatavtryck som verksamheten har direkt påverkan på, främst genom energianvändning i fastigheterna, samt mäta och minska de indirekta utsläppen (Scope 3).

– Klimatfrågan är akut och ska hanteras därefter. Vi ser den som starkt sammankopplad med andra hållbarhetsaspekter. Även arbete med exempelvis energieffektivisering, biologisk mångfald och sociala aspekter, där exempelvis ökad trygghet och trivsel bland våra hyresgäster ofta innebär lägre omflyttning och minskat slitage i boendet, bidrar till minskade totala utsläpp, säger Alicia Åhlfeldt, hållbarhetsstrateg på ByggVesta.

Åtagandet till målen för utsläppsminskningar utgör en tydlig och vetenskapligt baserad riktning för koncernens hållbarhetsarbete. Det fortsatta arbetet innebär bland annat ytterligare energieffektivisering, installation av solceller på lämpliga fastigheter och uppkoppling till AI-styrd uppvärmning. Stort fokus läggs även på de indirekta utsläppen inom Scope 3. Där har ByggVesta bland annat satt upp mål om halverade utsläpp till 2030 (jämfört med 2015) i byggprocessen i enlighet färdplanen för Bygg och anläggningssektorn.

– Genom att kroka arm med samarbetspartners som delar vår vision och ambition om en mer hållbar värld i alla dimensioner har vi gjort stora framsteg de senaste åren. Vi gläds åt fortsatt samverkan inom branschen och med andra aktörer för att nå målsättningarna, avslutar Alicia Åhlfeldt.

Om SBTi: Science Based Target initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) samt Världsnaturfonden (WWF) vars syfte är att möjliggöra för företag att utarbeta mål som är i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Kundservice