Hur vi samarbetar

En mycket viktig del när vi bygger och utvecklar nya bostäder är vår nära samverkan med våra partners och leverantörer. Vi har en stark övertygelse om att samarbete är vägen framåt för hållbar utveckling.

Genuint engagemang

Vi vill uppmana till ett genuint engagemang och en stolthet bland leverantörer, samarbetspartners, kommuner och boenden genom en välfungerande samverkan och kommunikation. Relationen med entreprenörer och hyresgäster är en viktig del i ByggVestas ambition att vara mer än ett fastighetsbolag. Goda samarbeten leder till bättre bostäder och bättre förutsättningar för framtiden. Goda relationer med entreprenörer underlättar dessutom hela byggnadsprocessen.

Det är mycket uppskattat att jobba med er! Samarbetet upplevs fungera väldigt bra, ni är duktiga på genomförandefrågorna och öppna för att jobba tillsammans och hitta lösningar som fungerar för båda parter.
– Tjänsteman på ett exploateringskontor i en svensk kommun

Innovativa metoder och material

ByggVesta vet att de bästa innovationerna skapas tillsammans. Genom att samarbeta med andra aktörer i branschen kan vi lättare lösa gemensamma utmaningar såsom miljöpåverkan och materialbrist. Som exempel är ByggVesta en av initiativtagarna till Betonginitiativet – ett samarbete mellan byggbolag, betong- och cementtillverkare, fastighetsbolag, myndigheter, forskare och några kommuner, med syfte att tillsammans verka för klimatneutral betong till 2045.

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, och några andra intressenter har vi också arbetat med att ta fram ett mer hållbart alternativ till traditionell industriell betong. Produkten, som vi kallar för Agri™betong, har ungefär hälften så stort klimatavtryck som traditionell industriell betong. Vi har dessutom arbetat med våra leverantörer och entreprenörer för att använda byggmaterialen på ett mer resurseffektivt sätt.

Digitalisering

Genom användande av olika typer av digitala verktyg jobbar vi med plats- och projektspecifika lösningar. Det ger oss möjligheter att modellera och vrida och vända på utformningen av byggnaderna utifrån flera perspektiv. Här utmanar vi våra samarbetspartners att tänka nytt kring tidigare sanningar utifrån mindsetet – rätt material, i rätt mängd, på rätt plats. Som ett exempel ser vi att vi bland annat med hjälp av digitala och tredimensionella massbalansberäkningar kan utforma en huskropp som kräver mindre markbearbetning. På så sätt optimerar vi projektet utifrån ett resurs- och klimatperspektiv.

På ByggVesta gillar vi problemlösning

Vårt genuina engagemang sträcker sig långt. Vi har utvecklat projekt sedan 2006 och vill mena att vi kan vår sak. Vi arbetar transparent och delar med oss av kunskap, engagemang och metoder i gemensamma projekt. Genom att agera ankarbyggherre tar vi gärna ett helt övergripande ansvar.

Kundservice