Kvalitets- och miljöarbete från tanke till handling

Kvalitets- & Miljöpolicy

ByggVesta utvecklar, bygger, äger och förvaltar hyresfastigheter för långsiktigt hållbart och prisvärt boende i attraktiva lägen. Vår verksamhet kännetecknas av samhällsnytta, omtanke och långsiktighet, vilket sker genom att hållbarhet är integrerad i hela vår verksamhet. Hållbara lösningar används för att skapa goda boendemiljöer för våra hyresgäster där vi värnar, förbättrar och förvaltar också hela områdens kvalitéer. Genom vårt agerande tar vi vårt ansvar i att bidra till en hållbar miljö, och arbetar ständigt med att förebygga och minska vår miljöpåverkan.

Det betyder i handling att vi:

 • Utvecklar våra bostäder utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Därutöver fastställs en plan för miljö- och kvalitetsarbetet vad det gäller mål, genomförande och uppföljning i varje nytt projekt.
 • Arbetar kontinuerligt med intern kompetensutveckling inom kvalité och hållbarhet samt verkar aktivt för att dessa ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete.
 • Väljer material, kemikalier, metoder och transportlösningar som är skonsamma för miljön i både bygg- och bruksskede.
 • Bygger långsiktigt hållbara och effektiva hus där vi bland annat väljer resurseffektiva system och installationer, däribland snålspolande armaturer, el-snål belysning och intelligenta styrsystem med låg miljöbelastning.
 • Uppmuntrar och skapar förutsättningar för innovation i kombination med beprövade lösningar i både produktion och förvaltning i syfte att minska vårt miljöavtryck.
 • Eftersträvar skönhet och hög funktionalitet i såväl inre som yttre miljö.
 • Arbetar i samverkan med våra samarbetspartners med resurs- och materialeffektivisering för att minimera mängden byggmaterial och avfall.
 • Miljöcertifierar våra fastigheter.
 • Stimulerar våra hyresgästers miljöengagemang och ger förutsättningar för att minska den egna miljö- och klimatpåverkan genom att:
  • Tillhandahålla information, stöd och ekonomiska incitament baserade på individuell energi- och vattenmätning.
   • Underlätta källsortering, effektiv avfallshantering och återbruk för att bidra till ökad kretsloppsanvändning och minskat resursslöseri.
    • Bygga kollektivtrafiknära och erbjuda effektiva mobilitetslösningar.
     • Samverka med våra hyresgäster för att förbättra boendemiljön och de lokaler som vi förvaltar.
     • Förebygger fel och brister i vår byggnation. I de fallen fel uppstår, hanteras dessa på ett kundorienterat och skyndsamt sätt.
     • Ställer tydliga miljökrav vid köp av varor och tjänster.
     • Samarbetar med leverantörer, konsulter och entreprenörer som aktivt arbetar med miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.
     • Ställer krav på god etik och affärsmoral på våra leverantörer, konsulter och entreprenörer.
     • Skapar förutsättningar tillsammans med våra samarbetspartners för en god och säker arbetsmiljö med skadefria arbetsplatser.
Kundservice