Så skapar ByggVesta attraktiva, hållbara områden

Hållbar stadsutveckling

Vi på Byggvesta vill skapa hållbara livsmiljöer där alla boende trivs. Stadsutvecklingsstegen är vår process för att göra det till verklighet – och ett verktyg som både vi och våra samarbetspartners kan använda.

Stadsutvecklingsstegen – vår metod för hållbar stadsutveckling

Varje gång vi bygger innebär det en förändring av staden. Lokala ekosystem, befintliga boende och framtida hyresgäster påverkas alla av hur och var vi väljer att bygga nytt och bygga om. Därför bygger vi inte bara hus, utan värnar, förbättrar och förvaltar hela områden.

Stadsutvecklingsstegen är ByggVestas modell som baseras på FN:s globala hållbarhetsmål och gör att vi lättare kan skapa hållbara livsmiljöer. Med hjälp av stadsutvecklingsstegen kan vi arbeta systematiskt med att utforma bostadsområden, från detaljplan till inflyttning.

Attraktiva och hållbara områden

Vi är övertygade om att det krävs investeringar och åtgärder i ett tidigt skede för att skapa attraktionskraft i ett område. Med Stadsutvecklingsstegen formulerar och synliggör vi värdeskapande pusselbitar, så att vi på ett enkelt och koncist sätt kan säkerställa att de framtida kvalitéerna tas till vara och leder till såväl ett hållbart område som en ekonomisk värdeökning av området.

Stadsutvecklingsstegen är indelad i ett antal delmoment med tydligt definierade arbetsprocesser. Stegen innehåller också målområden med konkreta, mätbara delmål kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Arbetet mynnar sedan ut i det så kallade Områdesprogrammet – ett ramverk som samlar projektets syfte och målsättningar inom exempelvis smart arkitektur, inkludering och miljö. Genom hela processen samarbetar vi kontinuerligt med andra aktörer i området.

Läs mer om alla skeden i utvecklingsstegen nedan.

De 7 målområdena i stadsutvecklingsstegen: Innovation, Smart arkitektur & stadsstruktur, Ekonomi & resurser, Miljö & Hälsa, Ekologi, Energi, Jämställdhet & Inkludering

ByggVestas målområden för stadsutveckling är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling

Samverkan med intressenter och erfarenhetsåterföring

Några av Stadsutvecklingsstegens viktigaste byggstenar är tron på samverkan mellan samtliga involverade aktörer i det nya området, en levande dialog och lyhördhet gentemot intressenter, samt kontinuerlig uppföljning och erfarenhetsåterföring. Dialogen börjar redan när visionen skapas och intensifieras naturligt under samlingsfasen eftersom en stor del av informationen kommer fram utifrån olika samtal och möten.

Vi tror att en väl fungerade kommunikation kan skapa ett genuint engagemang och stolthet hos blivande boende i våra hus, vilket leder till social hållbarhet i området. Välfungerande kommunikation gör också att värdefull återkoppling kan samlas in under hela utvecklingsarbetets gång – och förbättra såväl den berörda platsens områdesprogram som framtida arbeten inom Stadsutvecklingsstegen.

Stadsutvecklingsstegens skeden

1. Vision

Arbetet med ett nytt område börjar med en idé om vad vi vill skapa på den aktuella platsen. Vi testar idén på relevanta intressenter, identifierar områdets styrkor och svagheter och tydliggör förutsättningar och mandat så att visionen senare kan användas som målbild. Vi gör också ett utkast på vilka målområden för hållbarhet som är viktigast att beakta i områdets utveckling.

2. Samla och analysera

I insamlingsfasen utgår vi från information från till exempel kommunen eller andra offentliga aktörer. Mycket information får vi också via studiebesök och enkäter samt intervjuer och workshops med blivande boende och invånare. Informationen bearbetas sedan genom till exempel rumsanalyser, inventeringar och kartläggningar.

3. Definiera och formulera

Efter samlingsfasen är tanken att den tidiga visionen ska ha kristalliserats till en tydlig målbild för hur området ska utvecklas och utformas. Målbilden beskrivs på ett sätt som både kan användas av samarbetspartners till ByggVesta och som kan kommuniceras gentemot berörda intressenter. Den viktigaste slutprodukten av fasen är områdesprogrammet.

4. Områdesprogrammet

Områdesprogrammet är ett ramverk för utvecklingen av det kommande bostadsområdet. Tillsammans med projekteringsprinciperna ställer det krav på hur husen och deras omgivningar bör utformas för att vi ska kunna nå målen för området. Områdesprogrammet följs upp och revideras löpande. När området är färdigbyggt avslutas uppföljningen med en intern erfarenhetsåterföring hos ByggVesta, där alla som arbetat med projektet deltar – från idéfas till förvaltning. Erfarenheterna använder vi sedan för att göra ännu bättre ifrån oss i kommande projekt.

5. Utveckla och leverera

När områdesprogrammet är framtaget, övergår arbetet till enskilda byggprojekt. Områdesprogrammet ska då finnas tillgängligt för de byggherrar och partners som samarbetar med oss. Vi vill göra rätt prioriteringar från början – det borgar för en effektiv produktion, långsiktigt hållbara hus och miljöer där människor trivs och hyresgästerna är nöjda.
Kundservice